Psychoterapia w leczeniu zaburzeń erekcji

Zaburzenia erekcji u mężczyzn to problem bardzo złożony, którego konsekwencje mocno wpływają na odczuwaną jakość życia, często prowadząc do obniżenia samooceny, narastania frustracji, a także trudności w relacjach z partnerką. Zaburzenia wzwodu u mężczyzn wymagają podjęcia leczenia, którego metoda powinna zostać dostosowana do charakteru zaburzeń. Jedną z nich jest psychoterapia. Co warto wiedzieć na jej temat?

Brak erekcji – przyczyny i konsekwencje

Brak podniecenia u mężczyzny, pomimo odpowiedniej stymulacji członka, może być konsekwencją działania czynników o różnym pochodzeniu. Mogą one wynikać z wad wrodzonych, przebytych chorób i urazów lub mieć podłoże psychogenne. Do psychogennych przyczyn zaburzeń erekcji zalicza się przede wszystkim: długotrwały stres, nieumiejętność rozładowania napięcia emocjonalnego skutkującą narastaniem frustracji, problemy w relacjach z partnerką, niską samoocenę wynikającą ze stawiania sobie zbyt wygórowanych wymagań, kompleksy dotyczące własnego wyglądu oraz seksualnych umiejętności, przykre doświadczenia w pierwszych kontaktach seksualnych. Osłabienie erekcji lub jej całkowity zanik może mieć stały charakter lub pojawiać się w określonych sytuacjach, na przykład w kontaktach z nową partnerką (1).

Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń, leczenie braku erekcji jest koniecznością. W zależności jednak od rodzaju owej przyczyny może ono dotyczyć różnych metod. Jeżeli powody braku erekcji dotyczą sfery fizycznej (wady w budowie członka, powikłania po przebytych chorobach i urazach), wówczas zaleca się leczenie farmakologiczne, niekiedy połączone z interwencją chirurgiczną. Jeżeli natomiast zanik potencji u mężczyzn ma charakter psychogenny, wówczas najskuteczniejszą metodą leczenia jest psychoterapia.

Zaburzenia potencji – leczenie niefarmakologiczne

Psychoterapia traktowana jako forma niefarmakologicznego leczenia wykorzystywana jest w przypadku niwelowania zaburzeń erekcji o podłożu psychogennym, chociaż bywa też stosowana jako uzupełnienie leczenia farmakologicznego bądź metoda dopełniająca, stosowana po przebytym leczeniu chirurgicznym.

Psychoterapia w przypadku zaburzeń erekcji może dotyczyć zarówno samego pacjenta (psychoterapia indywidualna), jak i obojga partnerów (terapia par). W terapii indywidualnej wykorzystuje się terapię psychoseksualną, przeprowadzaną w oparciu o zróżnicowane cele i założenia, właściwe danemu pacjentowi, dlatego ma ona – zgodnie z nazwą – bardzo indywidualny charakter i może dotyczyć zróżnicowanych technik. Natomiast terapia par może obejmować zarówno psychoterapię małżeńską lub partnerską, jak i terapię seksualną.

W pracy z pacjentem cierpiącym na zaburzenia erekcji często wykorzystuje się też inne metody psychologiczne, takie jak: poradnictwo seksualne i edukację seksualną, metody behawioralne treningowe, w tym trening komunikacji i trening zdolności interpersonalnych, koncentrację na doznaniach zmysłowych oraz systematyczną desensytyzację.

Każda z przytoczonych metod przed wdrożeniem powinna zostać zaplanowana w sposób indywidualny, z uwzględnieniem rzetelnej diagnozy zaburzeń.

Zasadniczo przyjmuje się, że psychoterapia mająca na celu eliminację zaburzeń erekcji powinna dotyczyć takich sfer jak: edukacja, zmiana dotychczasowych przekonań na temat seksualności, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z lękiem przed kontaktami seksualnymi i ewentualnymi niepowodzeniami w tym zakresie oraz umiejętność rozwiązywania problemów dotyczących relacji w związku, zmniejszanie ryzyka wystąpienia zaburzeń w przyszłości.

Szansę na powodzenie wybranej metody leczenia są uzależnione nie tylko od wzajemnej współpracy pacjenta z terapeutą czy rodzaju zastosowanych działań, ale przede wszystkim od prawidłowej diagnozy, która powinna zostać oparta na rzetelnym i szczegółowym wywiadzie lekarskim, w razie konieczności uzupełnionym badaniami diagnostycznymi (2).

Podczas wyboru metody psychoterapii, poza wspomnianym wywiadem, konieczne jest przeprowadzenie szeregu psychotestów. Mają one za zadanie określić złożoność problemu oraz dostarczyć podstawowych informacji na temat istoty zaburzenia oraz pozostałych problemów, z którymi zmaga się pacjent, a które rzutują na jakość jego życia seksualnego (problemy w pracy, niepowodzenia w życiu rodzinnym, zaburzone relacje z partnerką).

 

  1. Iniewicz G. Grabski B. Leczenie psychologiczne (psychoterapeutyczne) stosowane w seksuologii. https://seksuologia.mp.pl/leczenie/91981,leczenie-psychologiczne-psychoterapeutyczne-stosowane-w-seksuologii. Data dostępu: 27.09.2017
  2. Grabski B. Cichoń W. Zaburzenia erekcji. https://seksuologia.mp.pl/zaburzenia-seksualne/u-mezczyzn/92036,zaburzenia-erekcji. Data dostępu: 27.09.2017

 

Adamed Pharma S.A. to polska firma biotechnologiczno-farmaceutyczna, która została utworzona od podstaw na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów, jest producentem ponad 250 produktów nowej generacji, oferowanych zarówno polskim jak i zagranicznym pacjentom z 60 krajów świata.
Polityka cookies